Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (wersja z dn. 25.05.2018 r.)

Szanowny Panie / Szanowna Pani.
Poniżej znajdzie Pan / Pani podstawowe informacje odnośnie przetwarzania Pani / Pana danych osobowych podanych w karcie pacjenta w związku ze świadczeniem na Pana / Pani rzecz usług medycznych, wymagane przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WA (ogólne rozporządzenie o ochrony danych) (Dz. U. UE L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej RODO.

1. Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Aleksandra Herman-Rusiecka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna; ul. Wąska 7; 43-100 Tychy.

2. Kontakt z administratorem danych jest możliwy pod adresem e-mail : gabinet@indentico.pl, pod numerem telefonu: +48 32 216 16 75 lub pisemnie na adres administratora wskazany w poprzednim punkcie.

3. Pana / Pani dane, w tym dane o stanie zdrowia, będą przetwarzane w celu świadczenia usług medycznych (diagnoza, konsultacja, wykonanie zabiegu) i prowadzenia dokumentacji medycznej – podstawę prawną przetwarzania stanowi niezbędność przetwarzania do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i leczenia, zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej (art. 9 ust. 2 lit h RODO w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

4. Ewentualnie Pana / Pani dane mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panem/ Panią umową na świadczenie usług medycznych – wówczas podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń.

5. Pana / Pani dane będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy na świadczenie usług medycznych lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i dokumentacji medycznej (w zależności, od tego, które z w/w zdarzeń nastąpi później).

6. Pana / Pani dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, na podstawie umowy zawartej z administratorem I wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora (np. biuro rachunkowe prowadzące księgowość administratora, technik dentystyczny wykonujący wypełnienia itd. ). Dane zawarte w dokumentacji medycznej mogą być ponadto przekazywane podmiotom wymienionym w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Jeżeli usługa medyczna podlega refundacji Pana/ Pani dane mogą być ponadto przekazywane do Narodowego Funduszu Zdrowia.

7. Pana / Pani dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

8. Przysługuje Panu / Pani prawdo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania (przy czym w okresie przechowywania dokumentacji medycznej przewidzianym w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prawo do usunięcia danych i ograniczenia ich przetwarzania nie obejmują Pana / Pani danych zawartych w tej dokumentacji). W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana / Pani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Panu / Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana / Pani danych osobowych, który jest wiążący dla administratora, chyba że będzie on w stanie wykazać, że w stosunku do Pana / Pani danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana / Pani interesów, praw i wolności lub Pana / Pani dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń. Przysługuje Panu / Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce : Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uzna Pan / Pani, że przetwarzanie odbywa się w sposób niezgodny z prawem. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z administratorem danych.

9. W związku z przetwarzaniem Pan / Pani danych osobowych, decyzje dotyczące Pana / Pani nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka).

10. Podanie danych osobowych w związku ze świadczeniem na Pana / Pani rzecz usług medycznych jest dobrowolne ale konieczne dla uzyskania usługi.